Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh mục
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ THUỘC SỞ

 
CHI CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG
A

 

I. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Điện thoại: 0251.3686618

- Fax: 0251.3823165

II. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây viết tắt là Chi cục) là tổ chức trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước và quản lý các dịch vụ công về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định của pháp luật.

2. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Trụ sở của Chi cục đặt tại BN1-42, đường Võ Thị Sáu, KP7, P. Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

III. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Nghiên cứu, xây dựng trình Giám đốc Sở để trình cấp có thẩm quyền dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản triển khai thực hiện cơ chế, chính sách và pháp luật của nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương.

2. Trình Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền hoặc để Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, quy hoạch và kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về phát triển hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, thử nghiệm, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá tại địa phương.

3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, quản lý đo lường, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá tại địa phương.

4. Thực hiện các nhiệm vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng như sau:

a) Tổ chức việc xây dựng và tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương;

b) Tổ chức phổ biến áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, áp dụng phương thức đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn;

c) Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình và môi trường theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn của tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương; tiếp nhận bản công bố hợp quy trong lĩnh vực được phân công;

đ) Thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại trên địa bàn;

e) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

f) Tiếp nhận bản công bố sử dụng dấu định lượng; chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn theo quy định của pháp luật;

g) Tổ chức thực hiện việc kiểm tra về đo lường đối với chuẩn đo lường, phương tiện đo, phép đo, hàng đóng gói sẵn, hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các biện pháp để người có quyền và nghĩa vụ liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện phép đo, phương pháp đo, phương tiện đo, chuẩn đo lường, chất lượng hàng hóa;

h) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, hàng hóa nhập khẩu, hàng hoá lưu thông trên địa bàn và nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn theo phân công của Giám đốc Sở.

6. Tổ chức triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương theo phân cấp hoặc ủy quyền của Giám đốc Sở:

a) Xây dựng và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại tỉnh Đồng Nai.

b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo về việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng và nghiệp vụ kiểm tra cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị.

7. Tập huấn, đào tạo, hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá cho các tổ chức, cá nhân có liên quan; tổ chức nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

8. Quản lý các hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh; tổ chức việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí và các khoản thu khác liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá theo quy định của pháp luật.

9. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng và tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

IV. THÀNH PHẦN NHÂN SỰ

Nguyễn Thị Thảo Nguyên

Ngày sinh: 04/04/1978
Quê quán: Đồng Nai
Chức vụ: Chi cục trưởng
Học vị: Thạc sĩ

Trình độ:

       + Chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công

       + Ngoại ngữ: Cử nhân Anh văn

       + Tin học: B

Email: nguyenntt@dost-dongnai.gov.vn

Nguyễn Công Khánh

Ngày sinh: 18/08/1983
Quê quán: Đồng Nai
Chức vụ: Phó Chi cục trưởng
Học vị: Thạc sĩ

Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân Hóa; Thạc sĩ ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ

         + Ngoại ngữ: C Anh văn

         + Tin học: A

Email: khanhnc@dost-dongnai.gov.vn

Nguyễn Minh Thăng

Ngày sinh: 22/06/1979
Quê quán: Đồng Nai
Chức vụ: Chuyên viên
Học vị: Cử nhân
Trình độ: + Chuyên môn: Cử nhân hệ thống thông tin kinh tế

              + Ngoại ngữ: B Anh văn

              + Tin học: B

Phan Thị Hồng Thái

Ngày sinh: 15/06/1984
Quê quán: Quảng Bình
Chức vụ: Kế toán viên
Học vị: Thạc sĩ

Trình độ:

       + Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế; Thạc sĩ ngành kế toán.

       + Ngoại ngữ: B1 Anh văn

       + Tin học: B

Đoàn Minh Hải

Ngày sinh: 24/03/1980
Quê quán: Đồng Nai
Chức vụ: Chuyên viên
Học vị: Thạc sĩ

Trình độ:

       + Chuyên môn: Kỹ sư Điện tử - Viễn thông; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

       + Ngoại ngữ: Anh Văn

       + Tin học: B

Trần Thị Khánh Linh

Ngày sinh: 25/04/1994
Quê quán: Hải Dương
Chức vụ: Chuyên viên
Học vị: Cử nhân

Trình độ:

       + Chuyên môn: Quản trị kinh doanh

       + Ngoại Ngữ: Toeic 495

       + Tin học: B

Vũ Thanh Minh

Ngày sinh: 04/04/1984
Quê quán: Đồng Nai
Chức vụ: Chuyên viên
Học vị: Cử nhân

Trình độ:

       + Chuyên môn: Cử nhân Vật lý

       + Ngoại ngữ: B Anh Văn

       + Tin học: A

Hoàng Phúc

Ngày sinh: 04/12/1986
Quê quán: Đồng Nai

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Thạc sĩ

Trình độ:

       + Chuyên môn: Kỹ sư Điện-Điện tử; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

       + Ngoại ngữ: B Anh Văn

       + Tin học: A

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Ngày sinh: 20/12/1989
Quê quán: Hà Tĩnh
Chức vụ: Chuyên viên
Học vị: Kỹ sư

Trình độ:

       + Chuyên môn: Kỹ sư bảo quản chế niến nông sản và vi sinh thực phẩm, Đại học Nông Lâm Tp.HCM

       + Ngoại ngữ: B Anh Văn

       + Tin học: A