Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh mục
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ THUỘC SỞ

 
PHÒNG QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH
I


 

I. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

- Điện thoại: 0251.3822297 - 8180 - 8182

- Fax: 0251.3825585

II. CHỨC NĂNG:

Phòng Quản lý chuyên ngành là phòng chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về: sở hữu trí tuệ, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân, thông tin và thống kê khoa học và công nghệ, công nghệ, thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Tham mưu cho Giám đốc trong việc tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn Tỉnh hàng năm và dài hạn; theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở; lập báo cáo định kỳ và báo cáo nhanh về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Sở

III. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Về sở hữu trí tuệ:

- Tổ chức xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm, cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện các văn bản trên sau khi được phê duyệt;

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ và phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất trên địa bàn tỉnh; cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ và phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất cho phù hợp với các điều kiện thực tiễn của tỉnh;

- Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý hoạt động sở hữu công nghiệp cho các Sở, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh xác lập quyền về sở hữu công nghiệp và sáng kiến, cải tiến kỹ thuật;

- Tổ chức, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ cho các cơ quan quản lý, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các đơn vị nghiên cứu, đào tạo và nhân dân địa phương;

- Là bộ phận giúp việc cho Hội đồng công nhận sáng kiến tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tổ chức đánh giá, xét và công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Tổ chức khai thác cơ sở thông tin, tư liệu sở hữu trí tuệ và các nguồn thông tin khác phục vụ công tác quản lý và nhu cầu của xã hội;

- Tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nhằm thúc đẩy phát triển sở hữu trí tuệ;

- Quản lý các hoạt động dịch vụ liên quan đến sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh theo quy định;

-  Phối hợp với thanh tra và các cơ quan liên quan giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh theo quy định;

- Tư vấn về xác lập, bảo vệ, quản lý và phát triển giá trị quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật; hỗ trợ việc áp dụng và chuyển giao sáng chế nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất;

2. Về an toàn bức xạ và hạt nhân:

-  Tổ chức phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn và kiểm soát bức xạ, hướng dẫn tổ chức và cá nhân có cơ sở bức xạ, chất thải phóng xạ hoặc tiến hành công việc bức xạ thực hiện việc khai báo, cấp giấy đăng ký nguồn bức xạ, giấy đăng ký địa điểm cất giữ chất phóng xạ theo quy định;

- Tổ chức thực hiện việc đăng ký về an toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định của pháp luật, theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; quản lý việc khai báo, thống kê các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, chất thải phóng xạ trên địa bàn theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện việc kiểm soát và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn; xây dựng và tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát an toàn bức xạ và hạt nhân tại địa phương;

3. Về phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ:

- Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án và các biện pháp để thúc đẩy ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh;

- Tham gia và phối hợp thống kê, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội tại địa phương.

4. Về công nghệ, thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ

- Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường công nghệ, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ;

- Hướng dẫn, quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn, bao gồm: Chuyển giao công nghệ và đánh giá, định giá, giám định công nghệ, môi giới và tư vấn chuyển giao công nghệ, các dịch vụ chuyển giao công nghệ khác theo quy định; thẩm định cơ sở khoa học và thẩm định công nghệ các dự án đầu tư, các quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định các chương trình, đề án khác của địa phương theo thẩm quyền;

- Tổ chức thực hiện việc đăng ký Chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, kiểm tra giám sát hoạt động của các doanh nghiệp hoa học và công nghệ. Quản lý việc cấp thay đổi, cấp lại, thu hồi, hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức, tham gia các chợ công nghệ và thiết bị, sàn giao dịch công nghệ tại địa phương, trong nước và quốc tế; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các trung tâm giao dịch công nghệ, sàn giao dịch công nghệ, các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ tại địa phương;

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đổi mới công nghệ; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và các hoạt động khác áp dụng vào sản xuất, kinh doanh;

-  Tổ chức hướng dẫn thực hiện việc khảo sát, điều tra đánh giá trình độ công nghệ trên địa bàn theo quy định;

- Tổ chức thực hiện việc đăng ký và kiểm tra giám sát hoạt động chuyển giao công nghệ. Quản lý việc cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

5. Về thông tin, thống kê khoa học và công nghệ:

- Thực hiện đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy phát triển công tác thông tin, thư viện, thống kê khoa học và công nghệ tại địa phương;

- Hướng dẫn, quản lý nhà nước công tác thông tin, thư viện, thống kê khoa học và công nghệ của địa phương;

- Quản lý công tác thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành; kiểm tra, giám sát công tác đăng ký, lưu giữ và công bố kết quả thực hiện và kết quả ứng dụng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý;

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở và tổng hợp về khoa học và công nghệ, triển khai các cuộc điều tra thống kê quốc gia và ngành về khoa học và công nghệ tại địa phương, các cuộc điều tra về khoa học và công nghệ của địa phương;

- Kiểm tra, giám sát công tác xây dựng và phát triển hạ tầng thông tin khoa học và công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ, các cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ của địa phương;

- Quản lý, chỉ đạo xây dựng và phát triển các nguồn tin khoa học và công nghệ của địa phương;

- Quản lý, chỉ đạo phát triển các chợ công nghệ - thiết bị, các trung tâm, sàn giao dịch thông tin công nghệ trực tiếp và trên mạng Internet;

- Tham gia thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính về hoạt động thông tin, thư viện, thống kê khoa học và công nghệ;

- Kiểm tra, giám sát công tác lưu giữ và công bố kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất đặt hàng hoặc đặt hàng sau khi được đánh giá, nghiệm thu và định kỳ gửi báo cáo kết quả ứng dụng theo quy định;

6. Về công tác tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

- Tổ chức xây dựng, hướng dẫn và theo dõi việc tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm, cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh;

- Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ của Sở; xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động khoa học và công nghệ của Sở;

- Tham mưu cho Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch của Tỉnh về khoa học và công nghệ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội trình UBND tỉnh quyết định;

- Tham mưu cho Giám đốc trong việc xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành các Quyết định, Chỉ thị về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh theo đúnh qui định của pháp luật;

- Tham mưu cho Giám đốc hướng dẫn các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh, và các tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ trong việc xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

- Theo dõi, đôn đốc và lập báo cáo phân tích đánh gía tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch của 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, cả năm và đột xuất của Sở

7. Thực hiện việc quản lý, bảo quản tài sản đã được trang bị của Phòng theo quy định.

8. Thực hiện quản lý cán bộ, công chức của Phòng theo quy định.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

IV. THÀNH PHẦN NHÂN SỰ

 • Lê Xuân Trường

  Ngày sinh: 08/02/1965
  Quê quán: Bình Dương
  Chức vụ: Trưởng phòng
  Học vị: Kỹ sư

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Kỹ sư ô tô

         + Ngoai ngữ: B Anh văn

         + Tin học: B

  Email: truonglx@dost-dongnai.gov.vn

 • Lê Phát Hiển
  Ngày sinh: 03/03/1963
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  Học vị: Kỹ sư

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí ngành chế tạo máy

         + Tin học: B

  Email: hiennp@dost-dongnai.gov.vn

 • Nguyễn Phát Lộc
  Ngày sinh: 01/04/1979
  Quê quán: Bình Dương
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Thạc sĩ Công nghệ thông tin

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

  Email: locnp@dost-dongnai.gov.vn

 • Nguyễn Ngọc Hạnh
  Ngày sinh: 13/04/1981
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Cử nhân

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân Tin học

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

         + Tin học: Cử nhân


 • Nguyễn Hùng Cường
  Ngày sinh: 02/11/1980
  Quê quán: Hà Nam Ninh
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Cử nhân

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân Hóa học

         + Ngoại ngữ: Toeic 535

         + Tin học: B

  Nguyễn Hoài Nam

  Ngày sinh: 01/07/1984
  Quê quán: Long An
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy, Thạc sĩ kỹ thuật cơ khí

         + Ngoại ngữ: B Anh Văn

         + Tin học: văn phòng.

 • Đoàn Lâm Thanh Tâm
  Ngày sinh: 28/02/1986
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân Công nghệ Sinh học; Thạc sĩ Quản lý KHCN

         + Ngoại ngữ: C Anh văn

         + Tin học: A