Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh mục
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ THUỘC SỞ

 
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
I

 

I. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

- Điện thoại: 0251.3822297 - 8688 - 8153 - 8156 - 8154

- Fax: 0251.3825585

II. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Phòng Quản lý khoa học là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác quản lý về Khoa học và công nghệ ở các Sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa (gọi tắt là cấp huyện) theo quy định của pháp luật.

III. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

2.1 Nhiệm vụ:

1. Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh;

2. Dự thảo quyết định, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, các đề án, dự án về khoa học và công nghệ và tổ chức thực hiện sau phê duyệt;

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thông báo, đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở. Tổ chức việc xác định danh mục đề xuất đặt hàng, tuyển chọn, giao trực tiếp, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh, cấp cơ sở; phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước tại địa phương;

4. Tổ chức thẩm định dự toán kinh phí các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh, cấp cơ sở; tham gia quản lý, xử lý các tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;

5. Làm đầu mối hướng dẫn và hỗ trợ cấp cơ sở triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ; hướng dẫn lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động khoa học và công nghệ;

6. Tổ chức kiểm tra định kỳ và đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước, tiến độ thực hiện. Trong trường hợp cần thiết có thể đề xuất điều chỉnh nội dung nghiên cứu cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, hoặc chấm dứt việc thực hiện nhiệm vụ đó;

7. Tổ chức công bố công khai các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do nhà nước đầu tư phục vụ công ích để các tổ chức, cá nhân ứng dụng vào sản xuất và đời sống; khuyến khích ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

8. Đề xuất thành lập các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở theo quy định của pháp luật;

9. Tổ chức, phối hợp với các cơ quan liên quan giao quyền sở hữu và sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho tổ chức, cá nhân;

10. Thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền; kiểm tra hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. Quản lý việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ trong phạm vi quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật;

11. Hỗ trợ thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống ở cơ sở;

12. Hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ;

13. Tổ chức đánh giá thẩm định, cấp Giấy xác nhận, kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

14. Đề xuất Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh ra quyết định khen thưởng các tổ chức và cá nhân có thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

15. Thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến nhiệm vụ theo quy định

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

2.2 Quyền hạn:

- Được thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ nêu trên của quy chế này.

- Được đề nghị các Phòng, đơn vị thuộc Sở và các đơn vị liên quan đến hoạt động KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở cung cấp thông tin, số liệu cần thiết theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ.

- Được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật.

- Được tham dự các hoạt động có nội dung liên quan đến công tác quản lý KH&CN nói chung.

- Được tham dự học tập, tập huấn, tham quan, khảo sát trong và ngoài nước về các nội dung có liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý KH&CN.

- Được trang bị các phương tiện, thiết bị làm việc và cơ sở vật chất cần thiết phục vụ công tác quản lý KH&CN.

- Được tham gia các Hội đồng Tư vấn khoa học và kông nghệ khi các vấn đề có liên quan đến cấp tỉnh, cấp cơ sở

- Được tham gia thực hiện các đề tài, dự án không thuộc lĩnh vực quản lý.

- Được quan hệ, phối hợp công tác với UBND cấp huyện, các Sở, ban ngành, các hội, đoàn thể và các phòng, đơn vị chức năng thuộc Sở, huyện nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

IV. THÀNH PHẦN NHÂN SỰ 

 • Trần Thị Huỳnh Hương
  Ngày sinh: 08/12/1978
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Trưởng phòng
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

         + Tin học: B

  Email: huongtth@dost-dongnai.gov.vn

 • Trần Tân Phong
  Ngày sinh: 04/08/1971
  Quê quán: Hà Tĩnh
  Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân Hóa–ĐH Khoa học Huế, Thạc sĩ ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ

         + Ngoại ngữ: C Anh văn

         + Tin học: Kỹ thuật viên

  Email: phongtt@dost-dongnai.gov.vn

 • Phạm Long
  Ngày sinh: 12/01/1979
  Quê quán: Hải Phòng
  Chức vụ: Phó trưởng phòng
  Học vị: Cử nhân
   

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

         + Tin học: kỹ sư

  Email: longp@dost-dongnai.gov.vn

 • Đoàn Đại Ngọc Điệp
  Ngày sinh: 25/02/1982
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Thông tin; Thạc sĩ quản lý Khoa học và Công nghệ

         + Ngoại ngữ: Cử nhân Anh văn

         + Tin học: Kỹ sư

 • Trần Thị Hảo
  Ngày sinh: 18/03/1986
  Quê quán: Nghệ An
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Cử nhân

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân ngành Địa lý - Môi trường

         + Ngoại ngữ: B Anh văn, A Pháp văn

         + Tin học: A

 • Lê Văn Là
  Ngày sinh: 02/04/1976
  Quê quán: Quảng Trị
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Kỹ sư

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thực phẩm

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

         + Tin học: A.

 • Ngô Lê Hoàng Long
  Ngày sinh: 27/04/1988
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Kỹ sư
  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tin học
 • Bùi Hoài Khánh Long
  Ngày sinh: 19/10/1982
  Quê quán: Hà Tĩnh
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân Vật lý - Điện tử Đại học Sư phạm Tp. HCM; Thạc sĩ CNTT

         + Ngoại ngữ: B Anh

 • Phạm Huy Khôi

  Ngày sinh: 27/09/1990

  Quê quán: Đồng Nai

  Chức vụ: Chuyên viên

  Học vị: Kỹ sư

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Kỹ sư Khoa học Máy tính

         + Ngoại ngữ: Anh văn IELTS

  ​​

 • Nguyễn Thị Trúc Khuyên

  Ngày sinh: 24/04/1987

  Quê quán: Pleiku - Gia Lai

  Chức vụ: Chuyên viên

  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân cao đẳng Công nghệ thông tin; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

 • Phan Thị Thu Dung
  Ngày sinh: 20/05/1986
  Quê quán: Hà Tĩnh
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ

         + Chuyên môn: Thạc sĩ Công nghệ Sinh học

 • Lê Kim Thạch
  Ngày sinh: 26/10/1987
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ

          + Chuyên môn: Thạc sĩ Công nghệ sinh học

          + Ngoại ngữ: B1 Anh văn