Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh mục
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ THUỘC SỞ

 
VĂN PHÒNG SỞ
I

 

I. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

- Tổng đài: 0251.3822297-3821914-3822268-3827463-3823447

- Fax: 0251.3825585

II. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Văn phòng là phòng chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, chịu sự chỉ đạo toàn diện của Giám đốc Sở đồng thời phối hợp với các phòng chuyên môn các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

2. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tổng hợp, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở; thực hiện công tác tổ chức cán bộ, hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị đối với các hoạt động của Sở; Thực hiện công tác tài chính, đầu tư phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật

III. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ của Sở, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; lập báo cáo định kỳ và đột xuất về thực hiện nhiệm vụ của Sở;

2. Tiếp nhận, thẩm tra và chịu trách nhiệm về thể thức các văn bản, hồ sơ trình Lãnh đạo Sở; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về giữ gìn bí mật thông tin, tài liệu liên quan; quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan theo quy định;

3. Ban hành thông báo, biên bản các hội nghị, cuộc họp của Lãnh đạo Sở; theo dõi, đôn đốc việc thi hành các quyết định, kết luận và các nhiệm vụ được Lãnh đạo Sở giao cho các đơn vị thuộc Sở;

4. Xây dựng, trình Lãnh đạo Sở ban hành Quy chế làm việc và các quy định nội bộ khác của Sở và theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế sau khi được ban hành;

5. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Sở; quản lý và chỉ đạo nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ trong cơ quan Sở và các đơn vị thuộc Sở; tiếp nhận, chuyển giao, luân chuyển công văn đi, đến theo quy định và quản lý việc sử dụng con dấu của Sở; hướng dẫn việc lập hồ sơ và lưu hồ sơ, tài liệu; thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, thống kê, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật;

6. Là đầu mối cung cấp thông tin cho các phương tiện đại chúng, các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân công của Giám đốc Sở;

7. Tổ chức quản lý nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan Sở;

8. Quản lý và đảm bảo cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, trang thiết bị và điều kiện làm việc của Sở;

9. Thực hiện công tác lễ tân và hậu cần phục vụ các hội nghị, cuộc họp, làm việc của Sở;

10. Thực hiện công tác hợp tác quốc tế, hợp tác với tổ chức, cá nhân về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật; Thực hiện thủ tục cho tổ chức, cá nhân trong Sở đi nước ngoài; Đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến làm việc tại Sở.

11. Thực hiện công tác thi đua - khen thưởng, cải cách hành chính, công vụ; - Thực hiện vai trò đầu mối trong việc quản trị điều hành nội bộ theo mô hình Văn phòng điện tử (I-Office) của Sở và tham gia vào mạng diện rộng của Chính phủ và của tỉnh;

12. Thực hiện công tác bảo vệ, thường trực cơ quan 24/24 giờ và tổ chức bảo đảm trực trong các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định;

13. Quản lý ngân sách nhà nước cho hoạt động của Sở: Lập và điều chỉnh dự toán, lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động của Sở; tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động của Sở; thẩm định và điều chỉnh dự toán, hướng dẫn và tổ chức quyết toán ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán cấp 2 thuộc Sở;

14. Tham mưu, xây dựng dự toán, tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoa học và công nghệ của tỉnh theo quy định;

15. Tổ chức thẩm định dự toán và quyết toán các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh, cấp cơ sở;

16. Quản lý nguồn vốn đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ: hướng dẫn các Sở, ngành, huyện và thành phố thuộc tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển khoa học và công nghệ; phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, cân đối và phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ; tổng hợp, báo cáo về tình hình sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ;

17. Phối hợp với các Sở, ban, ngành của địa phương và các cơ quan liên quan đề xuất, xây dựng danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đề xuất các dự án đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của địa phương và tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

18. Tổ chức thực hiện chế độ công khai dự toán và quyết toán, thu chi ngân sách của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm tra việc thi hành pháp luật về tài chính, kế hoạch và đầu tư trong phạm vi Sở.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

IV. THÀNH PHẦN NHÂN SỰ:

 • Trần Thị Hồng Nga
  Ngày sinh: 07/06/1978  
  Quê quán: Nghệ An
  Chức vụ: Chánh văn phòng Sở
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Thạc sĩ công nghệ thông tin

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

         + Tin học: Thạc sĩ

  Email: ngatth@dost-dongnai.gov.vn

 • Giang Vũ Văn
  Ngày sinh: 28/03/1982
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Phó Chánh văn phòng Sở
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Kỹ sư cơ khí; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

  Email: vangv@dost-dongnai.gov.vn

 • Nguyễn Ngọc Thủy Điền
  Ngày sinh: 27/10/1984
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Phó Chánh văn phòng Sở, Kế toán trưởng
  Học vị: Cử nhân

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân Kế toán - Kiểm toán

         + Ngoại ngữ: Anh văn

         + Tin học: B

  Email: diennnt@dost-dongnai.gov.vn

 • Phạm Thị Dương
  Ngày sinh: 12/05/1983
  Quê quán: Quảng Ngãi
  Chức vụ: Văn thư (phụ trách công văn đi)
  Học vị: Cử nhân

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Văn thư - Đánh máy; Cử nhân Luật

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

         + Tin học: B

 • Phạm Thị Hoài Thương
  Ngày sinh: 09/04/1985
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Văn thư (phụ trách công văn đến)
  Học vị: Cử nhân

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Văn thư - Lưu trữ; Cử nhân Kế toán - Kiểm toán

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

         + Tin học: văn phòng

 • Nguyễn Long Biên
  Ngày sinh: 25/03/1986
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Cử nhân

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân Quản lý Xã hội

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

         + Tin học: B


 • Nguyễn Thị Nguyên
  Ngày sinh: 09/04/1980
  Quê quán:
  Chức vụ: Kế toán Sở
  Học vị: Cử nhân

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân Kế toán

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

         + Tin học: A

 • Nguyễn Thị Hạnh

  Ngày sinh: 25/02/1985
  Quê quán: Bắc Giang
  Chức vụ: Kế toán viên
  Học vị: Cử nhân

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán

         + Ngoại ngữ: B Anh Văn

         + Tin học: B

  Nguyễn Thái Thuận

  Ngày sinh: 29/08/1973
  Quê quán: Nhơn Trạch
  Chức vụ: Nhân viên lái xe
  Học vị:
  Trình độ:
 • Hoàng Ngọc Triệu

  Ngày sinh: 10/05/1963
  Quê quán:
  Chức vụ: Nhân viên bảo vệ
  Học vị:
  Trình độ:
 • Hoàng Thị Doanh
  Ngày sinh: 08/11/1969
  Quê quán: Phú Thọ
  Chức vụ: Nhân viên phục vụ
  Học vị:
  T​rình độ:
​            Trần Văn Chư 

tran van chu.jpg Năm sinh: 01/02/1965

                                 Địa chỉ: Tổ 40, kp. Vườn Dừa, P. Phước Tân, Biên Hòa – Đồng Nai

                                        Chức vụ: Bảo vệ