Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 CÁC PHÒNG BAN

 
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CƠ SỞ
I


 

I. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

- Điện thoại: 0251.3822297 - 8160 - 8163

- Fax: 0251.3825585

II. CHỨC NĂNG:

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở là phòng chuyên môn của Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa và các Sở, Ban, Ngành và các Hội, Đoàn thể (gọi chung là huyện, ngành) thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện, ngành theo quy định của pháp luật.

III. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Phòng Quản lý KH&CN cơ sở có các nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn thành lập Hội đồng KH&CN và tổ chức, hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa và các Sở, Ban Ngành và các Hội, Đoàn thể và tổ chức mạng lưới cán bộ quản lý Khoa học và Công nghệ huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa;

2. Hướng dẫn thẩm định, tham mưu việc cấp giấy chứng nhận, quản lý về đăng ký hoạt động của tổ chức hoạt động Khoa học và Công nghệ, doanh nghiệp hoạt động Khoa học và Công nghệ, tổ chức dịch vụ KH&CN theo quy định của pháp luật.

3. Quản lý nhà nước các hoạt động của các Hiệp Hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực KH&CN theo phân cấp.

4. Tham mưu cho lãnh đạo Sở hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa, các Sở, Ban Ngành, các Hội, Đoàn thể trong công tác quản lý Nhà nước về KH&CN và ứng dụng KH&CN, tiêu chuẩn đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân, phát triển công nghệ và thông tin KH&CN, phát triển tiềm lực KH&CN trên địa bàn huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa, các Sở, Ban Ngành và các Hội, Đoàn thể theo đúng các quy định pháp luật cụ thể là: 

- Hướng dẫn hoạt động của các Hội đồng tư vấn về khoa học công nghệ cấp cơ sở.

- Phát triển tiềm lực KH&CN trên địa bàn huyện, ngành.

- Phối hợp với các phòng, các đơn vị trong Sở phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách của nhà nước về hoạt động KH&CN, tiêu chuẩn đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân, phát triển công nghệ và thông tin KH&CN trên địa bàn huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa và các Sở, Ban Ngành và các Hội, Đoàn thể.

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền ứng dụng các tiến bộ KH&CN, xây dựng và phát triển phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất và đời sống, phổ cập kiến thức KH&CN trên địa bàn huyện;

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; lựa chọn các tiến bộ KH&CN, các kết quả nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất và đời sống phù hợp với điều kiện của huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa, các Sở, Ban Ngành và các Hội, Đoàn thể;

- Phối hợp với Thanh tra Sở KH&CN hỗ trợ Ủy ban nhân dân huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa và các Sở, Ngành tổ chức thanh tra đối với các tổ chức và cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về KH&CN, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân, phát triển công nghệ và thông tin KH&CN trên địa bàn huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa, các Sở, Ban Ngành và các Hội, Đoàn thể;

- Phối hợp với các phòng chức năng tiến hành đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc các chương trình có mục tiêu, cấp cơ sở được phân cấp quản lý. Xây dựng và trình Giám đốc Sở dự toán ngân sách nhà nước hàng năm dành cho hoạt động của phòng quản lý khoa học và công nghệ cơ sở;

- Hỗ trợ, tư vấn cho Hội đồng KHCN các huyện, thị tìm đối tác, xây dựng các mối quan hệ (4 nhà) để đưa nhanh tiến bộ KH&CN về cơ sở góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa, các Sở, Ban Ngành và các Hội, Đoàn thể;

- Thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất cho Giám đốc Sở về tình hình quản lý và họat động của Phòng.

- Quản lý cán bộ, công chức thuộc Phòng theo quy định của Giám đốc Sở.

- Quản lý tài sản của Phòng được Giám đốc Sở giao.

- Tham mưu Giám đốc Sở đề xuất trình UBND tỉnh ra quyết định khen thưởng các tổ chức và cá nhân có thành tích trong họat động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

5. Quản lý đề tài, dự án thuộc lĩnh vực chương trình nông thôn, miền núi trên địa bàn cơ sở.

6. Được thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn nêu tại điều 1 và điều 2 của quy chế này.

7. Được cung cấp thông tin đầy đủ.

8. Được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật.

9. Được tham dự các hoạt động có nội dung liên quan đến công tác quản lý KH&CN nói chung.

10. Được tham dự học tập, tập huấn, tham quan, khảo sát trong và ngoài nước về các nội dung có liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý KH&CN.

11. Được trang bị các phương tiện, thiết bị làm việc và cơ sở vật chất cần thiết phục vụ công tác quản lý KH,CN.

12. Được tham gia các Hội đồng tư vấn Khoa học và Công nghệ khi các vấn đề có liên quan đến cấp huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa và các Sở, Ngành;

13. Được tham gia thực hiện các đề tài, dự án.

14. Được quan hệ, phối hợp công tác với UBND các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa, các Sở, Ban Ngành, các Hội, Đoàn thể và Các phòng, đơn vị chức năng thuộc Sở nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

IV. THÀNH PHẦN NHÂN SỰ 

 • Trần Tân Phong
  Ngày sinh: 04/08/1971
  Quê quán: Hà Tĩnh
  Chức vụ: Trưởng phòng
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân Hóa–ĐH Khoa học Huế, Thạc sĩ ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ

         + Ngoại ngữ: C Anh văn

         + Tin học: Kỹ thuật viên

  Email: phongtt@dost-dongnai.gov.vn

 • Phạm Long
  Ngày sinh: 12/01/1979
  Quê quán: Hải Phòng
  Chức vụ: Phó trưởng phòng
  Học vị: Cử nhân
   

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

         + Tin học: kỹ sư

  Email: longp@dost-dongnai.gov.vn

 • Đoàn Lâm Thanh Tâm
  Ngày sinh: 28/02/1986
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Chuyên viên phụ trách hoạt động KHCN huyện Xuân Lộc
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân Công nghệ Sinh học; Thạc sĩ Quản lý KHCN

         + Ngoại ngữ: C Anh văn

         + Tin học: A

 • Nguyễn Thị Nga
  Ngày sinh: 12/07/1984
  Quê quán: Hà Tĩnh
  Chức vụ: Chuyên viên phụ trách hoạt động KHCN huyện Tân Phú
  Học vị:Kỹ sư

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Kỹ sư phát triển nông thôn và khuyến nông

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

         + Tin học: B