Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 CÁC PHÒNG BAN

 
PHÒNG PHÁP CHẾ
I

 

I. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

- Điện thoai: 0251.3822297 - 8133

- Fax: 0251.3825585

II. CHỨC NĂNG:

Phòng Pháp chế là Phòng chuyên môn trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai, có trách nhiệm tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác pháp chế quy định tại Điều 6 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 48/2013/NĐ-CP”.

III. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

1. Công tác xây dựng pháp luật

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

c) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ trình Giám đốc Sở đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý hoặc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

d) Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các quy định, quy trình, thủ tục liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ theo sự phân công của Giám đốc Sở.

đ) Góp ý thể thức và nội dung đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các phòng, đơn vị thuộc Sở soạn thảo trước khi trình Giám đốc Sở xem xét, quyết định việc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định.

e) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở trong việc tham gia góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh, UBND huyện, xã và các sở, ngành yêu cầu đóng góp ý kiến.

2. Công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật 

a) Chủ trì tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; kiến nghị, đề xuất với Giám đốc Sở biện pháp xử lý theo quy định trong quá trình rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện việc rà soát các văn bản hành chính do Sở và các sở, ngành; các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính do UBND huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hoà ban hành nhằm thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Sở đề xuất với Giám đốc Sở xử lý các văn bản hành chính do Sở và các sở, ngành; các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính do UBND huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hoà ban hành trái với văn bản quy phạm pháp luật.

d) Định kỳ 6 tháng, hàng năm xây dựng báo cáo trình Giám đốc Sở gửi Sở Tư pháp để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

3. Công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

a) Chủ trì giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.

b) Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trình Giám đốc Sở để gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh.

c) Phối hợp với các đơn vị có liên quan đôn đốc, theo dõi và kiểm tra việc triển khai và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khoa học và công nghệ

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trình Giám đốc Sở và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

b) Phối hợp với Vụ Pháp chế Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế và kiến thức pháp luật về khoa học và công nghệ cho cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

c) Tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Sở và thực hiên quản lý, khai thác một cách có hiệu quả.

d) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tham mưu, giúp Giám đốc Sở định kỳ 6 tháng, hàng năm tiến hành kiểm tra, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; báo cáo Sở Tư pháp về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp.

5. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lãnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

b) Chủ trì xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trình Giám đốc Sở gửi Sở Tư pháp.

c) Chủ động đề xuất tham dự các hoạt động của các phòng, ban và đơn vị thuộc Sở có liên quan đến việc thực hiện pháp luật.

6. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

a) Chủ trì giúp Giám đốc Sở phối hp với Sở Tư pháp kim soát thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

b) Xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện hoạt động kim soát thủ tục hành chính, trình Giám đốc Sở để gửi Sở Tư pháp tổng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng

a) Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Giám đốc Sở.

b) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Giám đốc Sở về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của Sở theo quy định của pháp luật.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của Giám đốc Sở.

8. Công tác bồi thường của Nhà nước

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

9. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

a) Chủ trì giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

b)  Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan giải đáp pháp luật về lĩnh vực khoa học và công nghệ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

10. Công tác thi đua khen thưởng trong công tác pháp chế

Phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất với Giám đốc Sở khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế.

11. Quản lý công chức, tài sản, tài liệu của Phòng theo phân cấp và quy định của pháp luật.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao hoặc theo quy định của pháp luật.

IV. THÀNH PHẦN NHÂN SỰ

 • Nguyễn Thị Thảo Nguyên
  Ngày sinh: 04/04/1978
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Trưởng phòng
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công

         + Ngoại ngữ: Cử nhân Anh văn

         + Tin học: B

  Email: nguyenntt@dost-dongnai.gov.vn

 • Lê Thị Huế
  Ngày sinh: 22/02/1982
  Quê quán: Thanh Hóa
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Thạc sĩ ngành Luật học

         + Ngoại ngữ: B Anh Văn

         + Tin học: B