Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 CÁC PHÒNG BAN

 
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
I


 

I. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

- Điện thoại: 0251.3822297 - 8142 - 8143 - 8150

- Fax: 0251.3825585

II. CHỨC NĂNG:

Tham mưu cho Giám đốc trong việc tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn Tỉnh hàng năm và dài hạn; theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở; lập báo cáo định kỳ và báo cáo nhanh về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Sở.

Tham mưu cho Giám đốc trong việc phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trong việc lập, duyệt và thực hiện dự toán thu, chi Ngân sách hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ về khoa học và công nghệ.

Tham mưu cho Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện nghiệp vụ kế tóan trong cơ quan và các đơn vị trực thuộc theo đúng luật ngân sách; tham mưu và dự thảo các quy định nội bộ nhằm khuyến khích sử dụng kinh phí, công sản có hiệu quả, tiết kiệm.

III. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Tham mưu cho Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch của Tỉnh về khoa học và công nghệ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội trình UBND tỉnh quyết định.

2. Tham mưu cho Giám đốc trong việc xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành các Quyết định, Chỉ thị về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh theo đúnh qui định của pháp luật.

3. Tham mưu cho Giám đốc hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành, Huyện, Tp. Biên Hòa, thị xã Long Khánh, và các tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ trong việc xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

4. Tổng hợp, cân đối lên danh mục dự toán và phân bổ ngân sách Nhà nước cụ thể hoá các nhiệm vụ, chương trình về hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm, dài hạn phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh từng thời kỳ.

5. Tham gia bảo vệ kế hoạch khoa học và công nghệ hàng năm trước Bộ Khoa học và Công nghệ, trước Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư và các ngành hữu quan; định kỳ 6 tháng, cuối năm có kế hoạch phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổng hợp bổ sung hoặc điều chỉnh nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình thực tế phát sinh.

6. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh giao, phối hợp với các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Sở phân bổ nhiêm vụ, xây dựng tiến độ triển khai năm kế hoạch. Theo dõi, đôn đốc và lập báo cáo phân tích đánh gía tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch của 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, cả năm và đột xuất của Sở.

7. Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc xây dựng, quản lý và phân bổ sử dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành.

8. Hướng dẫn, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở lập dự toán thu, chi chi tiết và tổng hợp theo mục lục ngân sách Nhà nước năm sau để bảo vệ trước Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành hữu quan.

9. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh giao, phối hợp với các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Sở phân bổ, lập, trình duyệt và thực hiện dự toán thu, chi theo mục lục ngân sách Nhà nước.

10. Phối hợp với các phòng chức năng của Sở và Sở Tài chính thực hiện quy trình lập, duyệt và thực hiện dự toán của các đề tài, dự án về khoa học và công nghệ.

11. Định kỳ 6 tháng cuối năm kế hoạch, phối hợp với vác phòng, đơn vị trực thuộc Sở lập dự toán bổ sung hoặc điều chỉnh nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình thực tế phát sinh; Lập báo biểu thanh toán tạm ứng và quyết toán định kỳ hàng quý, năm với Kho Bạc và Sở Tài chính.

12. Được đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và các Ngành hữu quan cung cấp thông tin, tư liệu, tài liệu, số liệu phục vụ cho công tác tổng hợp, kế hoạch và phân tích, đánh giá tình hình hoạt động khoa học và công nghệ theo chỉ đạo của Giám đốc Sở.

13. Được đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và các Ngành thực hiện nhiệm vụ liên quan tuân thủ nguyên tắc tài chính về thực hiện các chính sách, chế độ và các quy định của Nhà nước hiện hành phục vụ cho công tác kế toán - tài chính và phân tích, đánh giá tình hình hoạt động khoa học và công nghệ theo chỉ đạo của Giám đốc Sở. Có trách nhiệm công khai tài chính theo quy địng của nhà nước.

14. Tham dự các cuộc họp trong Sở có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Văn phòng.

15. Quản lý cán bộ, công chức thuộc Phòng theo quy định của Giám đốc Sở.

16. Quản lý tài sản của Phòng được Giám đốc Sở giao.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

 

IV. THÀNH PHẦN NHÂN SỰ: 

 • Trần Thị Huỳnh Hương
  Ngày sinh: 08/12/1978
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Kế toán trưởng, Trưởng phòng
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

         + Tin học: B

  Email: huongtth@dost-dongnai.gov.vn

 • Nguyễn Ngọc Thủy Điền
  Ngày sinh: 27/10/1984
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  Học vị: Cử nhân

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân Kế toán - Kiểm toán

         + Ngoại ngữ: Anh văn

         + Tin học: B

  Email: diennnt@dost-dongnai.gov.vn

 • Lê Thị Thùy Dung
  Ngày sinh: 28/03/1985
  Quê quán: Hà Nam Ninh
  Chức vụ: Kế toán Sở
  Học vị: Cử nhân

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân Kế toán

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

         + Tin học: B