Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 CÁC PHÒNG BAN

 
VĂN PHÒNG SỞ
I

 

I. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

- Tổng đài: 0251.3822297-3821914-3822268-3827463-3823447

- Fax: 0251.3825585

II. CHỨC NĂNG

Văn phòng có chức năng giúp việc Giám đốc Sở thực hiện công tác nghiệp vụ: Hành chính quản trị; Tổ chức cán bộ; Thi đua khen thưởng; Công tác Cải cách hành chính; Thừa lệnh Giám đốc Sở tổng hợp, chỉ đạo, điều phối hoạt động của cơ quan trên cơ sở các quy định của Nhà nước và của tỉnh Đồng Nai.

III. NHIỆM VỤ

Văn phòng có các nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Công tác Hành chính:

 • Tham mưu cho Giám đốc Sở phối hợp với các đơn vị và cơ quan chức năng phổ biến và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên; Triển khai các quyết định, chỉ đạo của lãng đạo Sở tới các đơn vị trực thuộc và toàn thể công chức trong cơ quan;
 • Tham mưu, đề xuất Giám đốc Sở ký ban hành những văn bản, quyết định hoặc phương án hoạt động của Sở;
 • Đảm bảo công tác hành chính, văn thư lưu trữ, bảo vệ con dấu của cơ quan theo quy định chung để kịp thời phục vụ cho công tác chỉ đạo và điều hành của Giám đốc Sở; Thực hiện nhiệm vụ tiếp khách, đối nội đối ngoại của cơ quan;
 • Thực hiện vai trò đầu mối trong việc quản trị điều hành nội bộ theo mô hình Văn phòng điện tử (I-Office) của cơ quan và tham gia vào mạng diện rộng của Chính phủ; Tiếp nhận và quản lý hồ sơ văn bản giấy, điện tử liên quan của Sở;
 • Kiểm tra thể thức và thủ tục ban hành các văn bản của Sở do các bộ phận soạn thảo trước khi tham mưu Giám đốc Sở ký ban hành;
 • Ghi chép, quản lý hồ sơ, tài liệu các phiên họp của Sở, của Ban Giám đốc Sở và giám sát việc triển khai thực hiện các ý kiến kết luận của lãnh đạo Sở;
 • Xây dựng lịch công tác tuần, bố trí địa điểm họp, hội nghị, tiếp khách của Ban Giám đốc Sở và các phòng, đơn vị trực thuộc;
 • Tiếp nhận, nghiên cứu các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trình lãnh đạo Sở xem xét quyết định

2. Công tác Tổ chức cán bộ:

 • Tham mưu cho Giám đốc Sở sắp xếp tổ chức bộ máy; Công tác bổ nhiệm, tiếp nhận, điều động nhân sự phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Sở và các phòng, đơn vị trực thuộc;
 • Quản lý, theo dõi toàn bộ hồ sơ cán bộ và cập nhật thông tin lên phần mềm quản lý cán bộ công chức của Bộ Nội vụ;
 • Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc thực hiện chế độ, chính sách tiền lương, nâng chuyển ngạch; Chế độ nghỉ hưu, nghỉ việc và các chế độ bảo hiểm (xã hội, y tế, thai sản, ốm đau,...) đối với cán bộ thuộc Sở;
 • Tham mưu cho Giám đốc Sở tổ chức triển khai thực hiện chế độ đào tạo, quy hoạch cán bộ và công tác nhân sự trong toàn Sở;
 • Tham mưu về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan, thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào cơ quan an toàn;
 • Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng Quy chế hoạt động của Sở trình UBND tỉnh ban hành; Ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của các đơn vị thuộc Sở.
 • Hướng dẫn, kiểm tra về công tác tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, quản lý công chức, viên chức tại các đơn vị trực thuộc theo qui định.
 • Quản lý và làm thủ tục cấp thẻ cho công chức, viên chức của cơ quan theo quy định;
 • Thường trực Hội đồng tuyển dụng công chức của Sở.

3. Công tác Thi đua:

 • Thường trực Hội đồng thi đua của Sở;
 • Tham mưu về công tác thi đua khen thưởng hàng tháng, quý, 6 tháng, năm và công tác khen thưởng đột xuất khác; Công tác của Cụm thi đua…
 • Đầu mối chủ trì đề xuất các tổ chức, cá nhân trong Sở tham gia các giải thưởng trong và ngoài nước;
 • Phối hợp với các phòng chức năng trong công tác thi đua, khen thưởng thuộc các Chương trình do Sở chủ trì.

4. Công tác Quản trị:

 • Quản lý tài sản, đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, điều kiện, phương tiện hoạt động cho Sở theo chế độ quy định;
 • Tổ chức và phục vụ công tác tiếp khách, hội nghị do Sở chủ trì;
 • Đảm bảo đầy đủ đáp ứng yêu cầu điều kiện, vật chất kỹ thuật, phương tiện làm việc cho hoạt động của Ban Giám đốc và CBCC thuộc khối Văn phòng Sở;
 • Phối hợp tổ chức thực hiện công tác xây dựng cơ bản của Sở;
 • Quản lý, điều động phương tiện hoạt động của Sở và các đơn vị trực thuộc;
 • Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp;
 • Quản lý việc mua sắm tài sản công theo quy định của pháp luật;
 • Chủ trì phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị trực thuộc tổ chức kiểm kê, đánh giá tài sản về mặt số lượng và tình hình quản lý tài sản, sử dụng nhà đất của cơ quan;
 • Thực hiện công tác bảo vệ, thường trực cơ quan 24/24 giờ;
 • Thực hiện nhiệm vụ trực lực lượng tự vệ, lực lượng phòng chống lụt bão, phòng cháy chữa cháy của Sở;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

5. Công tác Cải cách hành chính và các nhiệm vụ khác:

 • Thường trực bộ phận một cửa và tiếp công dân;
 • Tổ chức hoạt động Tổ pháp chế của cơ quan;
 • Phối hợp theo dõi thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong Sở;
 • Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong công tác xã hội khác.

IV. QUYỀN HẠN:

 • Tổ chức thanh tra công vụ, kiểm tra công tác hành chính, văn thư lưu trữ đối với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở theo kế hoạch hàng năm;
 • Được yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở đóng góp ý kiến, cung cấp thông tin, tư liệu, tài liệu, số liệu, hồ sơ nhân sự cần thiết phục vụ cho công tác tổ chức, hành chính, thi đua, cải cách hành chính của Sở;
 • Được yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện đúng quy định trình ký, thể thức trình bày văn bản của Sở trước khi trình lãnh đạo Sở ký ban hành;
 • Được phép thay mặt Giám đốc Sở triệu tập lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức dự họp do Ban Giám đốc Sở chủ trì;
 • Tham dự các cuộc họp trong Sở có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Văn phòng;
 • Tham gia thành viên các Hội đồng, Ban Tổ chức… liên quan của Sở do Giám đốc Sở ký quyết định thành lập;
 • Chánh Văn phòng được Giám đốc Sở ủy quyền ký giấy mời họp, giấy giới thiệu liên hệ công tác ngoài cơ quan, công lệnh công tác cho CBCC của Sở, phiếu cấp xăng, ký sao y hồ sơ giấy tờ, lịch công tác tuần của cơ quan;
 • Chánh Văn phòng được thừa lệnh Giám đốc Sở ký các văn bản như: Thông báo; Thông báo kết luận của Ban Giám đốc Sở; Đề nghị thẩm định giá; Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở và các văn bản khác khi Giám đốc Sở trực tiếp ủy quyền;
 • Chánh Văn phòng được Giám đốc Sở ủy quyền ký duyệt điều động phương tiện của cơ quan để phục vụ nhiệm vụ chung của Sở và các đơn vị trực thuộc;
 • Được phép thay mặt Giám đốc Sở nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức chấp hành tốt Nội quy, quy định của cơ quan;
 • Quản lý tài sản của Văn phòng được Giám đốc Sở giao;
 • Quản lý cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên phục vụ thuộc Văn phòng theo quy định của Giám đốc Sở;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

 

V. THÀNH PHẦN NHÂN SỰ:

 • Trần Thị Hồng Nga
  Ngày sinh: 07/06/1978  
  Quê quán: Nghệ An
  Chức vụ: Chánh văn phòng Sở
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Thạc sĩ công nghệ thông tin

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

         + Tin học: Thạc sĩ

  Email: ngatth@dost-dongnai.gov.vn

 • Lê Duy Đạt
  Ngày sinh: 02/01/1981
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Cử nhân cao đẳng

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân Cao đẳng Điện Công nghiệp

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

         + Tin học: A.


 • Mai Phương Nam
  Ngày sinh: 01/07/1983
  Quê quán: Hà Nam
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

        + Chuyên môn: Cử nhân Tin học; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

        + Ngoại ngữ: B Anh văn

        + Tin học: Cử nhân​

 • Nguyễn Ngọc Hạnh
  Ngày sinh: 13/04/1981
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Cử nhân

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân Tin học

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

         + Tin học: Cử nhân

 • Phạm Thị Dương
  Ngày sinh: 12/05/1983
  Quê quán: Quảng Ngãi
  Chức vụ: Văn thư (phụ trách công văn đi)
  Học vị: Cử nhân

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Văn thư - Đánh máy; Cử nhân Luật

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

         + Tin học: B

 • Phạm Thị Hoài Thương
  Ngày sinh: 09/04/1985
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Văn thư (phụ trách công văn đến)
  Học vị: Cử nhân

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Văn thư - Lưu trữ; Cử nhân Kế toán - Kiểm toán

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

         + Tin học: văn phòng


 • Nguyễn Thái Thuận
  Ngày sinh: 29/08/1973
  Quê quán: Nhơn Trạch
  Chức vụ: Nhân viên lái xe
  Học vị:
  Trình độ:
 • Bùi Đình An
  Ngày sinh: 10/10/1973
  Quê quán: Nghệ An
  Chức vụ: Nhân viên lái xe
  Học vị:
  Trình độ:
 • Hoàng Ngọc Triệu
  Ngày sinh: 10/05/1963
  Quê quán:
  Chức vụ: Nhân viên bảo vệ
  Học vị:
  Trình độ:
 • Hồ Ngọc Nhiên
  Ngày sinh: 10/05/1964
  Quê quán:
  Chức vụ: Nhân viên bảo vệ
  Học vị:
  Trình độ:
 • Trần Thị Minh
  Ngày sinh: 07/10/1965
  Quê quán: Hà Tĩnh
  Chức vụ: Nhân viên phục vụ
  Học vị:
  Trình độ:
 • Hoàng Thị Doanh
  Ngày sinh: 08/11/1969
  Quê quán: Phú Thọ
  Chức vụ: Nhân viên phục vụ
  Học vị:
  Trình độ: