Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Tập san

 
Số 4/2019 : ​6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển Chính phủ điện tử

Ngày 7/3/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 với mục tiêu: hoàn thiện nền tảng Chính phủ điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển Chính phủ điện tử dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng; nâng xếp hạng Chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên hợp quốc tăng từ 10 đến 15 bậc năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN trong xếp hạng Chính phủ điện tử đến năm 2025.

27145ttxvnchinhphudiuentu.jpg
​Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến lễ ký Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử giữa Văn phòng Chính phủ với Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 20-9-2018

* Khẩn trương hoàn thiện nền tảng Chính phủ điện tử

Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ chỉ rõ quan điểm chỉ đạo của Chính phủ là: đổi mới phương thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong phát triển Chính phủ điện tử; bảo đảm gắn kết chặt chẽ, đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính…

Cụ thể, giai đoạn 2019-2020 sẽ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tạo lập, quản lý và chia sẻ dữ liệu, bảo vệ thông tin cá nhân, định danh điện tử, công tác văn thư, lưu trữ điện tử; hoàn thiện khung pháp lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, khẩn trương xây dựng, phát triển Trục liên thông văn bản quốc gia theo công nghệ tiên tiến của thế giới làm nền tảng tích hợp, chia sẽ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sỡ dữ liệu; nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ mạng Truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước, xác định đây là hạ tầng truyền dẫn căn bản trong kết nối các hệ thống thông tin Chính phủ điện tử và liên thông, chia sẽ dữ liệu.

20% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống thông tin Chính phủ điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của từng bộ, ngành, địa phương đạt từ 20% trở lên; tích hợp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa phương với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh….

Giai đoạn 2021 – 2025, tiếp tục phát triển các hệ thống nền tảng Chính phủ điện tử, nghiên cứu, phát triển các giải pháp kết nối với các hệ thống thông tin của các nước trong khu vực ASEAN và một số nước trên thế giới; hoàn thành triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính, Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia và tích hợp, chia sẽ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành, địa phương.

100% Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phổ biến, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% giao dịch trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh được xác thực điện tử.

40% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính phủ điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên…

* 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển Chính phủ điện tử

Để thực hiện đạt các mục tiêu trên, Nghị quyết đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm bao gồm: xây dựng, hoàn thiện thể chế tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc triển khai xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; xây dựng nền tảng công nghệ phát triển Chính phủ điện tử phù hợp với xu thế phát triển Chính phủ điện tử trên thế giới; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc phục vụ người dân và doanh nghiệp, thực hiện chuyển đổi số quốc gia hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; xây dựng Chính phủ điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân; bảo đảm các nguồn lực triển khai xây dựng Chính phủ điện tử; thiết lập cơ chế bảo đảm thực thi.

Đáng chú ý là việc hoàn thành cập nhật Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0) sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 5/2019. Hoàn thành xây dựng, cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0) trong tháng 9/2019.

Ngoài ra, việc xây dựng, phát triển Trục liên thông văn bản quốc gia theo công nghệ tiên tiến thế giới làm nền tảng tích hợp, chia sẽ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu… và làm nền tảng tích hợp, chia sẽ dữ liệu quốc gia, đưa vào vận hành trong năm 2019, tiếp tục phát triển, hoàn thiện trong giai đoạn 2020 – 2025. Xây dựng và hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đăng ký doanh nghiệp, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu các Bộ, ngành, địa phương; Cơ sở dữ liệu ngành tài chính về thuế, hải quan, kho bạc, y tế, bảo hiểm… trong năm 2019, tiếp tục phát triển, hoàn thiện trong giai đoạn 2020 – 2025. Tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương theo hướng kết hợp giữa mô hình tập trung và mô hình phân tán dựa trên công nghệ điện toán đám mây, tối ưu hóa hạ tầng công nghệ thông tin theo khu vực. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp viễn thông xây dựng và nâng cao năng lực mạng lưới viễn thông của Việt Nam, làm nền tảng phát triển hệ sinh thái số và đáp ứng cho các dịch vụ mới…

Tại Đồng Nai, đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu hoạt động của đơn vị, địa phương với 100% cơ quan hành chính nhà nước có mạng nội bộ, 100% cán bộ công chức được trang bị máy tính, mạng truyền số liệu chuyên dùng đã được triển khai kết nối từ tỉnh đến 100% các phòng ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, triển khai đường truyền chuyên dùng để kết nối vào hệ thống một cửa điện tử cho 170/171 UBND cấp xã, 100% UBND cấp xã được kết nối internet để ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính…

Từ năm 2014, thực hiện chủ trương cải cách hành chính của tỉnh, đặc biệt về ứng dụng công nghệ thông tin, tỉnh Đồng Nai đã từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý, gửi nhận văn bản điện tử tại các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh. Tính đến nay, hệ thống đã dần hoàn thiện, việc gửi nhận văn bản điện tử đã thông suốt giữa 20/20 sở ngành, 11/11 địa phương. Tỉ lệ trao đổi văn bản điện tử đạt 100%. Nhiều đơn vị đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến với tỉ lệ hồ sơ tiếp nhận trên 80% (Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Ngoại vụ...).

Ngọc Lan


Trong số này
Thể lệ Giải thưởng Sản phẩm truyền thông KHCN Đồng Nai năm 2019
Nông dân đưa sản phẩm tiêu sạch đi Châu Âu
​Tham quan học tập tại Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp
​Tập huấn an toàn bức xạ
​Phòng trừ bệnh xoăn vàng lá cà chua
​Tăng cường an toàn sinh học trong chăn nuôi
​Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019: Nhiều đổi mới mang tính đột phá
​Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án “Nâng năng lực cạnh tranh các sản phẩm công nghiệp trên địa bàn Đồng Nai trong quá trình hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN”
​Từng bước triển khai bệnh án điện tử
​Huyện Định Quán: Phát huy tiềm năng và thế mạnh để phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững
​Sức hút từ phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo"
​Ứng dụng công nghệ trong quản lý rác thải sinh hoạt
​Trồng cây ăn trái theo hướng hữu cơ: Rộng cửa thị trường
Gương điển hình phụ nữ dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi
​Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam (18-5) năm 2019
Gỗ trong suốt nay còn có thêm khả năng lưu trữ và giải phóng nhiệt
​Mùi của bệnh Parkinson cuối cùng đã được xác định và sắp có xét nghiệm phát hiện sớm
​Sợi lai kết hợp độ bền của kim loại và khả năng đàn hồi của cao su
Hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4: "Đường tới huy chương vàng: Sở hữu trí tuệ và thể thao"
Tự chế nước lau sàn từ tinh dầu thiên nhiên
Chế tạo xe lăn điện an toàn, dễ sử dụng, tiện nghi và hiệu quả
​Xây dựng thương hiệu đặc sản Đồng Nai
​6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển Chính phủ điện tử
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất quýt đường theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Định Quán
​Bên tượng đài Bác Hồ ở Moskva
Chất độc da cam: thảm họa hôm qua, nỗi đau còn mãi và công lý phải được thực thi
50 năm Di chúc của Hồ Chí Minh (1969-2019): Giá trị còn mãi
Đại thắng mùa Xuân 1975: Thắng lợi từ sức mạnh tổng hợp của dân tộc


Tìm kiếm
Cụm từ
Chuyên mục Số