Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung tin

 
​Đổi mới hoạt động đo lường, hỗ trợ doanh nghiệp   27-03-2019
Tại Đồng Nai, hoạt động đo lường, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong những năm qua luôn được quan tâm, đẩy mạnh, qua đó góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất.
 

Đề án “Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường, hỗ trợ doanh nghiệpViệt Nam  nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2018.

IMG_9063.JPG
Trao giải thưởng chất lượng Đồng Nai cho các doanh nghiệp đạt giải năm 2018

Mục tiêu chung của Đề án là phát triển hạ tầng đo lường quốc gia theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam, phù hợp với quy hoạch phát triển bộ ngành và địa phương; xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp, tăng cường hoạt động đo lường gắn chặt với hoạt động doanh nghiệp; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động đa dạng các nguồn lực trong xã hội để đóng góp phát triển hoạt động đo lường; xây dựng và áp dụng hiệu quả bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về đo lường; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến sâu rộng về vai trò, tầm quan trọng hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp.


​ Phổ biến pháp luật về KHCN cho doanh nghiệp  

Phấn đấu đến năm 2025 sẽ phát triển hạ tầng đo lường quốc gia đáp ứng công nhận đủ 41 chuẩn đo lường quốc gia theo quy hoạch đã được phê duyệt; công nhận ít nhất 200 phép đo hiệu chuẩn được quốc tế thừa nhận trong khuôn khổ thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau toàn cầu về đo lường; bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường cho ít nhất 10.000 cán bộ tham gia hoạt động đo lường; triển khai Chương trình đảm bảo đo lường thông qua hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và hoạt động xây dựng phương pháp đo cho ít nhất 50.000 doanh nghiệp; triển khai áp dụng bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường ít nhất 1.000 phòng thí nghiệm được công nhận trong cả nước cho các lĩnh vực đo lường.

 Đến năm 2030, phấn đấu phát triển hạ tầng đo lường quốc gia đáp ứng công nhận ít nhất 300 phép đo hiệu chuẩn được quốc tế thừa nhận trong khuôn khổ thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau toàn cầu về đo lường; phát triển ít nhất 250 chất chuẩn, chuẩn đo lường, phương tiện đo các loại; bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường cho ít nhất 20.000 cán bộ tham gia hoạt động đo lường; triển khai Chương trình đảm bảo đo lường thông qua hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và hoạt động xây dựng phương pháp đo cho ít nhất 100.000 doanh nghiệp; triển khai áp dụng bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường ít nhất 2.000 phòng thí nghiệm được công nhận trong cả nước cho các lĩnh vực đo lường.

Để triển khai thực hiện Đề án, Bộ KH&CN đã xây dựng kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam  nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Theo kế hoạch đã được Bộ KH&CN phê duyệt, việc triển khai thực hiện Đề án tăng cường đổi mới hoạt động đo lường, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế sẽ tập trung vào các nhiệm vụ chính bao gồm: tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Đề án; sửa đổi, bổ sung chính sách tạo thuận lợi hoạt động đo lường, hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường phát triển hạ tầng đo lường quốc gia; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường; triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa; tăng cường hợp tác quốc tế; Đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động đo lường.

Trong năm 2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Đồng Nai đã đẩy mạnh công tác hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp tham gia Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2016 – 2020, tham mưu Sở trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Chương trình hỗ trợ ISO hành chính công giai đoạn 2017 – 2020, trong đó tập trung hỗ trợ việc áp dụng ISO điện tử. Triển khai hỗ trợ các cơ quan hành chính nhà nước chuyển đổi phiên bản tiêu chuẩn áp dụng cho hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Tổ chức các Đoàn kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với các sản phẩm, hàng hóa như mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em, thép xây dựng, điện – điện tử, vàng trang sức mỹ nghệ, xăng dầu…

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Đồng Nai đã tổ chức tuyên truyền Giải thưởng Chất lượng đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và phối hợp với các cơ quan quản lý để tuyên truyền đến các doanh nghiệp. Tổ chức triển khai hoạt động xét tặng Giải thưởng Chất lượng tỉnh Đồng Nai và Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018. Trong đó có 20 doanh nghiệp đăng ký tham dự, đã lựa chọn được 11 doanh nghiệp đủ điều kiện tham dự. Hội đồng xét thưởng Giải thưởng Chất lượng tỉnh Đồng Nai đã lựa chọn được 11 doanh nghiệp để tham mưu UBND tỉnh xét tặng Giải thưởng Chất lượng tỉnh Đồng Nai và đề cử 05 doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cũng đã tiến hành khảo sát nhu cầu thực hiện của đơn vị theo đăng ký hỗ trợ trong năm 2017 chuyển qua và đầu năm 2018, theo đó đã tiến hành khảo sát 08 hợp tác xã tại huyện Xuân Lộc và Tân Phú xây dựng hệ thống Vietgap và Global Gap; Ngoài ra, năm 2018 đã thực hiện thủ tục hỗ trợ hơn 80 đơn vị/doanh nghiệp tham gia chương trình hỗ trợ KHCN trong năm 2018; Tổ chức khảo sát, kiểm định kịp thời cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đăng ký xin kiểm định định kỳ hoặc kiểm định lại; Thực hiện triển khai thông tư số 08/2018/TT-BKHCN về việc sửa đổi Khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ về việc hướng dẫn việc gắn thiết bị in chứng từ cho cột đo xăng dầu đồng thời triển khai kiểm tra định kỳ các trạm cân đối chứng cho các chợ trên địa bàn tỉnh.

Theo phương hướng đề ra, trong  năm 2019, Sở KH&CN sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị, hội thảo nhằm giới thiệu Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2016 – 2020; Tổ chức các hội nghị nhằm hướng dẫn cho các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện công tác khảo sát, kiểm định kịp thời cho các doanh nghiệp đăng ký xin kiểm định định kỳ hoặc kiểm định lại. Phối hợp, khảo sát, ghi nhận lại tín hiệu tần số xung của IC- Bo mạch của các nhà sản xuất và tiếp tục triển khai thông tư số 08/2018/TT-BKHCN về việc sửa đổi Khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ về việc hướng dẫn việc gắn thiết bị in chứng từ cho cột đo xăng dầu cũng như đầu tư, lắp đặt cân đối chứng và tổ chức các hoạt động kiểm định cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh.
Diệu Linh 
In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.