Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 

 Nội dung

 
​Triển khai đăng ký hộ tịch trên môi trường điện tử   19-04-2021
Nhằm bảo đảm tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả các nội dung của Nghị định 87/2020, xây dựng, hoàn thiện quản lý, kết nối, khai thác và chia sẻ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; Hoàn thành việc số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử từ sổ giấy, chuyển đổi và chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo kế hoạch 13190/KH-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thực hiện các thủ tục đăng ký hộ tịch trên môi trường điện tử theo đúng quy định của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

b4d22b1e6acb9995c0da5.jpg
Công dân làm thẻ căn cước gắn chip. Hộ tịch điện tử sẽ cập nhật, tích hợp dữ liệu các thông tin cá nhân đầy đủ 

Kế hoạch của UBND tỉnh tập trung vào 6 nội dung chính bao gồm: ban hành kế hoạch triển khai Nghị định 87/2020 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định; tổ chức thực hiện phương án triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch theo mức độ 3,4; Tổ chức triển khai thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo kế hoạch của UBND tỉnh; Triển khai thực hiện, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung, cập nhật vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc vào sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

UBND tỉnh cũng giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch; Tham mưu UBND tỉnh ban hành, bố trí nguồn lực triển khai thực hiện kế hoạch số hóa, chuyển đổi, chuẩn hóa dữ liệu hộ tịch của địa phương, cập nhật vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc theo đúng thời hạn.

Theo Khoản 1, Điều 7 Nghị định 87/2020/NĐ-CP ngày 28-7-2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến (gọi tắt là Nghị định 87) hướng dẫn, thông tin được cập nhật vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử bao gồm: Thông tin hộ tịch của cá nhân và thông tin hộ tịch của cha, mẹ, vợ hoặc chồng của cá nhân khi có sự biến động do kết hôn, thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc; nhận cha, mẹ, con; giám hộ; nuôi con nuôi; khai tử; ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Khoản 1, Điều 3 Nghị định 87 cũng quy định, thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử bao gồm: các thông tin hộ tịch của cá nhân được xác lập khi đăng ký khai sinh: họ tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nơi sinh, dân tộc, quốc tịch, quê quán, số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh; họ tên, ngày, tháng, năm sinh, dân tộc, quốc tịch, quê quán, nơi cư trú, số định danh cá nhân, giấy tờ tùy thân của cha, mẹ của người được đăng ký khai sinh; họ tên, số định danh cá nhân, giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký khai sinh, mối quan hệ với người được khai sinh; số đăng ký, quyển số, ngày, tháng, năm đăng ký, tên cơ quan đăng ký khai sinh; họ tên, chức vụ của người ký giấy khai sinh.

Các thông tin hộ tịch của cá nhân là công dân Việt Nam được xác lập khi ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài (sau đây gọi là ghi chú khai sinh): họ tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nơi sinh, dân tộc, quốc tịch, quê quán, số định danh cá nhân, giấy tờ tùy thân của người được ghi chú khai sinh; họ tên, ngày, tháng, năm sinh, dân tộc, quốc tịch, quê quán, số định danh cá nhân, giấy tờ tùy thân của cha, mẹ của người được ghi chú khai sinh; tên loại giấy tờ, số, ngày, tháng, năm cấp, tên cơ quan, tên quốc gia cấp giấy tờ hộ tịch là cơ sở ghi chú khai sinh; thông tin về người đi đăng ký khai sinh; họ tên, số định danh cá nhân, giấy tờ tùy thân của người yêu cầu ghi chú khai sinh; số đăng ký, quyển số, ngày, tháng, năm đăng ký, tên cơ quan thực hiện ghi chú khai sinh; họ tên, chức vụ của người ký trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh.

Các thông tin hộ tịch khác của cá nhân được đăng ký theo quy định pháp luật tiếp tục được cập nhật vào thông tin hộ tịch của cá nhân đã được xác lập theo quy định tại Điểm a và b, Khoản 1, Điều 3 Nghị định 87.  Theo Điều 12, Nghị định 87/2020/NĐ-CP ngày 28-7-2020 quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến gồm các bước:

Bước 1, người có yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp tỉnh để đăng ký tài khoản, xác thực người dùng theo hướng dẫn. Sau đó cung cấp thông tin theo biểu mẫu điện tử tương tác, đính kèm bản chụp hoặc bản sao điện tử các giấy tờ, tài liệu theo quy định; nộp phí, lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến hoặc bằng cách thức khác theo quy định pháp luật.

Bước 2, sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ, người có yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến được cấp 1 mã số hồ sơ thủ tục hành chính để theo dõi, tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ hoặc truy cập để hoàn thiện hồ sơ khi có yêu cầu của cơ quan đăng ký hộ tịch.

Bước 3, ngay trong ngày làm việc, khi nhận được hồ sơ yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến, cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền chịu trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, phù hợp quy định pháp luật của hồ sơ: trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa phù hợp thì yêu cầu người có yêu cầu đăng ký hộ tịch bổ sung, hoàn thiện các giấy tờ cần thiết. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, phù hợp quy định pháp luật thì tiếp nhận và gửi ngay phiếu hẹn trả kết quả theo mẫu qua thư điện tử hoặc gửi tin nhắn hẹn trả kết quả qua điện thoại di động cho người có yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Bước 4,  người có yêu cầu đăng ký hộ tịch được nhận kết quả đăng ký hộ tịch theo một trong các phương thức sau đây: nhận bản điện tử giấy tờ hộ tịch gửi qua thư điện tử, kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân đó. Nhận bản điện tử giấy tờ hộ tịch gửi vào thiết bị số, thông qua phương pháp truyền số liệu phù hợp, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin. Nhận kết quả là giấy tờ hộ tịch thông qua hệ thống bưu chính (có trả phí dịch vụ). Nhận kết quả là giấy tờ hộ tịch tại cơ quan đăng ký hộ tịch.

Diệu Linh 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 

 THÔNG BÁO

 
 

 Thủ tục hành chính

 
 

 Hình ảnh hoạt động

 
Video clip
 • Ứng dụng công nghệ đèn LED trong sản xuất đạt hiệu quả cao
 • Đoàn xúc tiến đầu tư tại Đài Loan làm việc với Công ty Công nghệ sinh học Vạn Bảo Lộc
 • Đồng Nai là tỉnh đầu tiên được đo hàm lượng vàng
 • Công bố chỉ dẫn địa lý cho chôm chôm Long Khánh
 • Hội thảo nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp
 • Hội nghị cán bộ công chức và triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015
 • Vũ điệu đen tối "đồng hồ xăng" phần 2
 • Vũ điệu đen tối "đồng hồ xăng" phần 1
 • Nhiều trạm xăng dầu sử dụng công nghệ cao gắn chíp qua mắt người tiêu dùng và các cơ quan chức năng
 • Ký kết thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Okayama (Nhật Bản)

 • Hình ảnh liên kết
  Liên kết website trong tỉnh
  Liên kết website các tỉnh
  Lượt truy cập