Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021.
New Page 1

Thực hiện Văn bản số 6562/UBND-THNC ngày 14/06/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021; Văn bản số 2672/STP-XDPBPL ngày 19/9/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động  Sở Khoa học và Công nghệ cùng nhau hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021 trong đó tập trung nghiên cứu về các quy định của pháp luật của Việt Nam nhằm hướng đến mục tiêu:

1.   Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

2.   Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

3.   Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật.

4.   Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành pháp luật.

5.   Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân.

Đính kèm:

VAN BAN CHI DAO CUA CHU TICH UBND TINH.pdfVAN BAN CHI DAO CUA CHU TICH UBND TINH.pdf

HUONG DAN NGAY PHAP LUAT.pdfHUONG DAN NGAY PHAP LUAT.pdf

 


Người thông báo:
Ngày thông báo: 15-10-2021
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.