Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Người thông báo:
Ngày thông báo: 17-10-2020
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.