Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Thực hiện Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Căn cứ công văn số 1447/UBND-KGVX ngày 01/02/2019 của Uỷ Ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ,

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các Tổ chức khoa học và công nghệ (các cơ quan, đơn vị đã được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ) báo cáo kết quả việc thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị mình và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 17/02/2019 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ.


Người thông báo:
Ngày thông báo: 13-02-2019
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.