Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Những mẫu chuyện kể về Bác Hồ

 
 
Về tư tưởng, phong cách quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh (08/12/2017)
Phong cách Hồ Chí Minh là hình thức biểu hiện tập trung, rõ nét nhất của đạo đức và là một bộ phận quan trọng trong di sản tư tưởng vô giá mà Người để lại cho chúng ta. Phong cách của Người không chỉ là bài học, là chuẩn mực cho việc x... Xem tiếp
Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo tư tưởng, đạo đ... (08/12/2017)
Trong quá trình tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, cần hệ thống các quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa và thực tiễn x... Xem tiếp
Tấm gương Hồ Chí Minh và vấn đề tu dưỡng đạo đức cán bộ, đảng v... (08/12/2017)
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém”(1). Thực tế, tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay đang gây nên bư... Xem tiếp
Một số giải pháp xây dựng chi bộ tốt hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh (08/12/2017)
Trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những luận điểm cơ bản về xây dựng Đảng nói chung và xây dựng chi bộ đảng nói riêng là một nội dung rất quan trọng, trong đó nổi bật là tư tưởng về xây dựng chi bộ tốt. Xem tiếp
Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ (08/12/2017)
Trước lúc đi xa, Người căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Xem tiếp
Một tư tưởng lớn thấm nhuần chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh (08/12/2017)
Nhân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Hồ Chí Minh, xin trân trọng giới thiệu bài viết của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Hội đồng Lý luận Trung ương: “Đầu tiên là công việc đối với con người” - Một tư tưởng lớn thấm nhuần ch... Xem tiếp
Tìm hiểu quan điểm dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh (08/12/2017)
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vai trò của công tác dân vận trong xây dựng Đảng, củng cố chính quyền. Tìm hiểu quan điểm dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa thực tiễn đẩy mạnh công tác dân vận trong tình hình hiện nay. Xem tiếp
Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường (08/12/2017)
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử vô giá, là sự kết tinh tinh thần, tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của Người, vạch ra những định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển của đất nước cả hôm nay và trong tươ... Xem tiếp
Vấn đề con người và chính sách xã hội đối với con người trong Di chúc của C... (08/12/2017)
Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ. Đó là văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh những tư tưởng, tình cảm, đạo đức, nhân cách, tâm hồn cao đẹp của một vĩ nhân; xuyên suốt và bao trùm trong đó là... Xem tiếp
Về “nêu gương” trong phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh (08/12/2017)
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua yêu nước là khơi dậy, phát huy tinh thần yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân vào hành động yêu nước, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành trong công việc hằng ngày. Có nhi... Xem tiếp
1 >>
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.