Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Danh sách đạt giải Hội thi năm 2013 Cập nhật: 17-07-2014 02:20

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

BTC HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI

ỨNG DỤNG CNTT

__________________

Số: 1079/QĐ-HTGV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Đồng Nai, ngày 20 tháng  12   năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Trao giải cho các thí sinh và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong Hội thi Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy năm 2013

––––––––––––

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢNG DẠY

Căn cứ quyết định số 2895/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai ngày 08/11/2010 về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ biên bản số 08/BB-HTGV, ngày 19/12/2013 của Ban tổ chức Hội thi Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy năm 2013;

Xét đề nghị của Tổ thư ký giúp việc Hội thi Giáo viên giỏi ứng dụng CNTT trong công tác giảng dạy năm 2013,

                                                             QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay trao giải cho 75 thí sinh đoạt giải Hội thi Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy năm 2013 (danh sách đính kèm).

Điều 2. Mức tiền trao Giải được áp dụng theo Quyết định số 1225/QĐ-HTGV ngày 26/11/2010 của Ban tổ chức Hội thi Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy.

Điều 3. Tặng Giấy khen của Ban tổ chức Hội thi cho 42 thí sinh đoạt giải Khuyến khích, 12 tập thể và 24 cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức triển khai Hội thi năm 2013.

Điều 4. Thường trực Ban tổ chức Hội thi chịu trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba của Hội thi năm 2013. Thường trực Ban tổ chức Hội thi và các ông (bà) có tên tại Điều 1, 3 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

UBND tỉnh (báo cáo);

- Như Điều 1,3;

- Thành viên BTC;

- Lưu :VT;

D:\QĐ_BTCkhenthuongHTGV\10b

 

 

 TRƯỞNG BAN

 (Đã ký)

 

 

 

 

         GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Lê Minh Hoàng

 

QDkhenthuong 1079-20-12-2013.pdfQDkhenthuong 1079-20-12-2013.pdf
In nội dung