Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Kế hoạch phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai   05-06-2020
 

Ngày 29/5/2020 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch số 6060/KH-UBND về phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Mục đích triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đã xác định trong Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”đảm bảo phù hợp với điều kiện của tỉnh và cụ thể đối với các cấp, các ngành, các địa phương.

Nội dung và giải pháp: Xây dựng và phát triển các nguồn tin khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Bổ sung mua quyền truy cập các nguồn tin khoa học và công nghệ của các tổ chức trong nước và ngoài nước; Chia sẻ và khai thác các nguồn tin khoa học và công nghệ; Nâng cao năng lực cho tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ của tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Khoa học và công nghệ là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; Hằng năm căn cứ vào nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự toán kinh phí thực hiện gửi cơ quan tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định; Theo dõi, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch,định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh, Bộ khoa học và công nghệ kết quả thực hiện.

6060_KH_UBND_29.05.2020.pdf6060_KH_UBND_29.05.2020.pdf


 
In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.