Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh mục
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 BAN GIÁM ĐỐC

 
1


 

1. Giám đốc LẠI THẾ THÔNG

Description: laithethong.jpg 

.1. Ngày sinh: 14/10/1977

 2. Quê quán: Nam Định

 3. Chức vụ:

    - Chính quyền: Giám đốc Sở
    - Đảng: Bí thư Đảng bộ

 4. Học vị: Tiến sĩ

5. Trình độ:

- Chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Luật; Cử nhân Hải quan; Tiến sĩ Quản trị kinh doanh
- Ngoại ngữ: Anh văn B2 khung Châu âu
- Chính trị: Cao cấp
- Tin học: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

6. Điện thoại liên lạc:

     - Cơ quan: 0251.3822297 - 8588

7. Email: thonglt@dongnai.gov.vn

8. Nhiệm vụ được phân công:

a. Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Khoa học và Công nghệ về toàn bộ hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo, chỉ đạo trong quan hệ phối hợp công tác giữa Sở với các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể và các cơ quan tư pháp, tổ chức khác có liên quan.

b. Lãnh đạo, điều hành mọi mặt hoạt động chung của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh giao;

c. Là chủ tài khoản của cơ quan, phụ trách tài chính, kế toán nguồn kinh phí do Sở quản lý.

d. Là người phát ngôn của cơ quan;

e. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác, cụ thể:

- Tổ chức, bộ máy, cán bộ;

- Thi đua khen thưởng, kỷ luật, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và chế độ chính sách liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở;

- Công tác kế hoạch và tài chính, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, cơ chế chính sách về khoa học và công nghệ.

- Công tác hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ, đoàn ra, đoàn vào;

- Dịch vụ sự nghiệp công

- Công tác phát triển tiềm lực và hạ tầng khoa học công nghệ.

- Hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

- Chủ tịch Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh.

- Chủ tịch Hội đồng Quỹ Phát triển KH&CN.

- Chủ trì các Hội đồng khoa học cấp tỉnh: Hội đồng tư vấn xác định danh mục; Hội đồng tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ; Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực nhiệm vụ.

- Chủ tịch Hội đồng thẩm định các nhiệm vụ thường xuyên giao cho Trung tâm KH&CN;

f. Phụ trách hoạt động của Văn phòng Sở , Trung tâm Khoa học và Công nghệ.

g. Tham gia Phó Thường trực, thành viên của các Hội đồng, Ban Chỉ đạo của tỉnh đối với các lĩnh vực được phân công

h. Theo dõi hoạt động liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ của các địa phương, gồm: Thành phố Biên Hòa, huyện Xuân Lộc.​

2Phó Giám đốc HUỲNH MINH HẬU

Description: huynhminhhau.jpg 

​1. Ngày sinh: 10/10/1967

2. Quê quán: Bình Dương

3. Chức vụ:

    - Chính quyền: Phó Giám đốc Sở

    - Đảng: Phó Bí thư Đảng bộ

4. Học vị: Thạc sĩ

5. Trình độ:

- Chuyên môn: Kỹ sư cơ khí động lực; Kỹ sư cơ khí chế tạo máy; Thạc sĩ kỹ thuật ô tô

- Ngoại ngữ: C Anh văn

- Tin học: A

6. Điện thoại liên lạc:

     - Cơ quan: 0251.3822297 - 8388

7. Email: hauhm@dost-dongnai.gov.vn

8. Nhiệm vụ được phân công:

a. Phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Công nghệ và phát triển công nghệ;

- Phát triển thị trường công nghệ, doanh nghiệp khoa học công nghệ;

- Sở hữu trí tuệ, sáng kiến, sáng tạo; tham gia Thành viên Hội đồng sáng kiến của tỉnh;

- Ứng dụng và bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân;

- Hoạt động nghiên cứu khoa học: thẩm định kinh phí, theo dõi tiến độ, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực y tế, môi trường và công nghệ thông tin

- Quản lý các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ;

- Rà soát, tham mưu giúp Giám đốc Sở công tác hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ, đoàn ra, đoàn vào;

- Rà soát, tham mưu giúp Giám đốc Sở phát triển, giao các dịch vụ công thuộc lĩnh vực phụ trách

- Cải cách thủ tục Hành chính thuộc lĩnh vực được giao phụ trách

- Theo dõi, chỉ đạo các nội dung đóng góp ý kiến thuộc lĩnh vực được giao phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Giám đốc Sở phân công.

b. Tham gia Phó Thường trực, thành viên của các Hội đồng và Ban Chỉ đạo đối với các lĩnh vực được phân công

c. Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Phòng Quản lý Chuyên ngành, Văn phòng Sở (lĩnh vực hợp tác quốc tế và quản lý hội).

d. Theo dõi hoạt động liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ của các địa phương, gồm: huyện Định Quán, huyện Thống Nhất và huyện Trảng Bom.

3. Phó Giám đốc ĐOÀN TẤN ĐẠT

Description: DOANTANDAT.jpg 

​1. Ngày sinh: 01/07/1964

2. Quê quán: Đồng Nai

3. Chức vụ:

    - Chính quyền: Phó Giám đốc Sở

    - Đảng: Ủy viên thường vụ Đảng bộ, Chủ nhiệm UBKT Đảng bộ

4. Học vị: Cử nhân

5. Trình độ:

- Chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế, Công nghệ thông tin

- Ngoại ngữ: B Anh văn

- Tin học: Đại học

6. Điện thoại liên lạc:

     - Cơ quan: 0251.3822297 - 8288

7. Email: datdt@dongnai.gov.vn

8. Nhiệm vụ được phân công:  

a. Phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Công tác hành chính, cải cách hành chính và công vụ của Sở; xử lý công văn đến;

- Công tác pháp chế, thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo;

- Kiểm tra, rà soát, tham mưu giúp Giám đốc Sở công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật;

- Quản lý hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và huy động mọi nguồn lực (tài chính, đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học) cho hoạt động nghiên cứu khoa học, quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ;

- Thẩm định kinh phí, theo dõi tiến độ, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực nông nghiệp;

- Công tác quản lý Chương trình đào tạo sau đại học (Chương trình 2, Mục tiêu 2);

- Phát triển tổ chức khoa học và công nghệ; cấp phép và theo dõi hoạt động tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh;

- Rà soát, tham mưu giúp Giám đốc Sở phát triển, giao các dịch vụ công thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Cải cách thủ tục Hành chính thuộc lĩnh vực được giao phụ trách

- Theo dõi, chỉ đạo các nội dung đóng góp ý kiến thuộc lĩnh vực được giao phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Giám đốc Sở phân công.

b. Tham gia Phó Thường trực, thành viên của các Hội đồng và Ban Chỉ đạo đối với các lĩnh vực được phân công

c. Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Phòng Quản lý Khoa học, Thanh tra Sở và Văn phòng Sở (lĩnh vực hành chính, cải cách hành chính, thực thi công vụ và thi đua khen thưởng, kỷ luật).

d. Theo dõi hoạt động liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ của các địa phương, gồm: thành phố Long Khánh, huyện Tân Phú, huyện Cẩm Mỹ.

 


​​