Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh mục
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 BAN GIÁM ĐỐC

 
1


1.
Giám đốc
NGUYỄN THỊ HOÀNG

 

01_05_18_NGUYENTHIHOANG.jpg
1. Ngày sinh: 16/04/1972
2. Quê quán: Đồng Nai

3. Chức vụ:

    - Chính quyền: Giám đốc Sở
    - Đảng: Tỉnh ủy viên

4. Học vị: Thạc sĩ
5. Trình độ:
- Chuyên môn:  Thạc sĩ Quản lý khoa học công nghệ
- Ngoại ngữ: C Anh văn
- Chính trị: Cao cấp
- Tin học: Cao đẳng

6. Điện thoại liên lạc:

     - Cơ quan: 0251.3822297 - 8588

7. Email: hoangnt@dost-dongnai.gov.vn

8. Nhiệm vụ được phân công:

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Khoa học và Công nghệ về toàn bộ hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác tài chính, tổ chức cán bộ, đào tạo, thi đua khen thưởng, kỷ luật, xây dựng cơ bản.

- Phụ trách trong lĩnh vực hoạt động quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, theo dõi hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ.

- Là chủ tài khoản của đơn vị.

- Là Tổng Biên tập Bản tin Khoa học và Công nghệ và Bản tin Ứng dụng.

- Phụ trách Mục tiêu 2 (Chương trình Đào tạo Sau đại học).

- Tham gia các Hội đồng và Ban Chỉ đạo theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

- Phụ trách các phòng, đơn vị: Văn phòng Sở (đối với công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, đào tạo bồi dưỡng, chế độ chính sách, hoạt động tài chính của đơn vị); Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường - Chất lượng.

Theo dõi hoạt động liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ của các địa phương, gồm: thành phố Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch.


 


2. Phó Giám đốc HUỲNH MINH HẬU

huynhminhhau.jpg
1. Ngày sinh: 10/10/1967
2. Quê quán: Bình Dương
3. Chức vụ:

    - Chính quyền: Phó Giám đốc Sở

    - Đảng: Phó Bí thư Đảng bộ
4. Học vị: Thạc sĩ
5. Trình độ:
- Chuyên môn:  Thạc sĩ Kỹ thuật xe máy Quân sự, công binh
- Ngoại ngữ: C Anh văn
- Tin học: A

6. Điện thoại liên lạc:

     - Cơ quan: 0251.3822297 - 8388

7. Email: hauhm@dost-dongnai.gov.vn

8. Nhiệm vụ được phân công:

- Làm nhiệm vụ Phó Giám đốc thường trực; giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số nhiệm vụ liên quan đến công nghệ, thị trường công nghệ; sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân.

- Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Thanh tra, Phòng Quản lý chuyên ngành, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN.

- Tham gia Ban Biên tập Bản tin Khoa học và Công nghệ.

- Phụ trách Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ.

- Tham gia các Hội đồng và Ban Chỉ đạo theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Theo dõi hoạt động liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ của các địa phương, gồm: huyện Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Trảng Bom.

Trong thời gian đồng chí Hậu chưa được bổ nhiệm lại, phân công các đồng chí trong BGĐ đảm nhận nhiệm vụ như sau:

Giám đốc Nguyễn Thị Hoàng chỉ đạo nhiệm vụ sở hữu trí tuệ, thanh tra và an toàn bức xạ

Phó Giám đốc Nguyễn Ngọc Phương chỉ đạo nhiệm vụ quản lý công nghệ và phát triển thị trường công nghệ.

 

 

3. Phó Giám đốc NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG

NGUYENNGOCPHUONG.jpg
1. Ngày sinh: 11/03/1973
2. Quê quán: Tiền Giang
3. Chức vụ:

    - Chính quyền: Phó Giám đốc Sở

    - Đảng: Ủy viên thường vụ Đảng bộ, Chủ nhiệm UBKT Đảng bộ

4. Học vị: Thạc sĩ
5. Trình độ:
- Chuyên môn:  Thạc sĩ Cơ khí
- Ngoại ngữ: B Anh văn
- Tin học: B

6. Điện thoại liên lạc:

     - Cơ quan: 0251.3822297 - 6888

7. Email: phuongnn@dost-dongnai.gov.vn

8. Nhiệm vụ được phân công:

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số nhiệm vụ: hoạt động quản lý khoa học, quản lý khoa học và công nghệ cơ sở.

- Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Quản lý khoa học, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN.

- Tham gia Ban Biên tập Bản tin Khoa học và Công nghệ.

- Tham gia các Hội đồng và Ban Chỉ đạo theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Theo dõi hoạt động liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ của các địa phương, gồm: huyện Định Quán, huyện Tân Phú, huyện Xuân Lộc.

 

 


4. Phó Giám đốc ĐOÀN TẤN ĐẠT

DOANTANDAT.jpg
1. Ngày sinh: 01/07/1964
2. Quê quán: Đồng Nai
3. Chức vụ:

    - Chính quyền: Phó Giám đốc Sở

    - Đảng: Đảng viên

4. Học vị: Cử nhân
5. Trình độ:
- Chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế, Công nghệ thông tin
- Ngoại ngữ: B Anh văn
- Tin học: Đại học

6. Điện thoại liên lạc:

     - Cơ quan: 0251.3822297 - 8288

7. Email: datdt@dongnai.gov.vn

8. Nhiệm vụ được phân công:  

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số nhiệm vụ: công tác hành chính quản trị, văn thư, lưu trữ; công tác cải cách hành chính, công tác pháp chế, triển khai, chuyển giao ứng dụng Tiến bộ khoa học công nghệ…

- Trực tiếp chỉ đạo: Văn phòng Sở (đối với công tác hành chính), Phòng Thanh tra (đối với công tác kiểm soát TTHC, công tác pháp chế), Trung tâm Phát triển Phần mềm.

- Tham gia Ban Biên tập Bản tin Khoa học và Công nghệ.

- Tham gia các Hội đồng và Ban Chỉ đạo theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Theo dõi hoạt động liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ của các địa phương, gồm: huyện Long Thành, thị xã Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ.