Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh mục
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 BAN GIÁM ĐỐC

 
1


1.
Giám đốc
NGUYỄN THỊ HOÀNG

 

01_05_18_NGUYENTHIHOANG.jpg
1. Ngày sinh: 16/04/1972
2. Quê quán: Đồng Nai

3. Chức vụ:

    - Chính quyền: Giám đốc Sở,
    - Đảng: Tỉnh ủy viên,
Bí thư Đảng bộ Sở

4. Học vị: Tiến sĩ
5. Trình độ:
- Chuyên môn:  Tiến sĩ Khoa học Cây trồng
- Ngoại ngữ: C Anh văn
- Chính trị: Cao cấp
- Tin học: Cao đẳng

6. Điện thoại liên lạc:

     - Cơ quan: 0251.3822297 - 8588

7. Email: hoangnt@dost-dongnai.gov.vn

8. Nhiệm vụ được phân công:

a. Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Khoa học và Công nghệ về toàn bộ hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

b. Lãnh đạo, điều hành mọi mặt hoạt động chung của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh giao; là chủ tài khoản của cơ quan và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác xây dựng kế hoạch dài hạn 5 năm, hàng năm và các đề án, dự án, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

- Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản.

- Công tác tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức, cơ cấu vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm …đối với công chức, viên chức và người lao động theo quy định pháp luật.

- Công tác thi đua khen thưởng, cải cách hành chính, kỷ luật công vụ, xây dựng cơ bản.

- Là Chủ tịch Hội đồng Biên tập, Trưởng Biên tập Bản tin Thông tin Khoa học và Công nghệ, Bản tin Ứng dụng, Bản tin Kiến thức Khoa học và Công nghệ phục vụ Nông thôn mới;

- Là Tổng Biên tập Cổng Thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Đồng Nai;

- Phụ trách Mục tiêu 2 (Chương trình Đào tạo Sau đại học).

c. Tham gia các Hội đồng và Ban Chỉ đạo theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

d. Phụ trách các phòng, đơn vị: Văn phòng Sở (đối với công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, đào tạo bồi dưỡng, chế độ chính sách, hoạt động tài chính của đơn vị); Trung tâm Khoa học và Công nghệ.

e. Theo dõi hoạt động liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ của các địa phương, gồm: Thành phố Biên Hòa, huyên Nhơn Trạch.


 

2. Phó Giám đốc HUỲNH MINH HẬU

huynhminhhau.jpg
1. Ngày sinh: 10/10/1967
2. Quê quán: Bình Dương
3. Chức vụ:

    - Chính quyền: Phó Giám đốc Sở

    - Đảng: Phó Bí thư Đảng bộ
4. Học vị: Thạc sĩ
5. Trình độ:
- Chuyên môn:  Thạc sĩ Kỹ thuật xe máy Quân sự, công binh
- Ngoại ngữ: C Anh văn
- Tin học: A

6. Điện thoại liên lạc:

     - Cơ quan: 0251.3822297 - 8388

7. Email: hauhm@dost-dongnai.gov.vn

8. Nhiệm vụ được phân công:

a. Giúp Giám đốc Sở theo dõi, phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác xử lý công văn đến của Sở.

- Công tác liên quan công nghệ, thị trường công nghệ; sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân.

- Tham gia thành viên Hội đồng Biên tập Bản tin Thông tin KH&CN.

- Phụ trách Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ.

b. Tham gia các Hội đồng và Ban Chỉ đạo theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

c. Phụ trách các phòng, đơn vị: Thanh tra Sở, Phòng Quản lý chuyên ngành.

d. Theo dõi hoạt động liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ của các địa phương, gồm: huyện Vĩnh Cửu, huyện Thống Nhất, huyện Trảng Bom.

 

 

3. Phó Giám đốc NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG

NGUYENNGOCPHUONG.jpg
1. Ngày sinh: 11/03/1973
2. Quê quán: Tiền Giang
3. Chức vụ:

    - Chính quyền: Phó Giám đốc Sở

    - Đảng: Ủy viên thường vụ Đảng bộ, Chủ nhiệm UBKT Đảng bộ

4. Học vị: Thạc sĩ
5. Trình độ:
- Chuyên môn:  Thạc sĩ Cơ khí
- Ngoại ngữ: B Anh văn
- Tin học: B

6. Điện thoại liên lạc:

     - Cơ quan: 0251.3822297 - 6888

7. Email: phuongnn@dost-dongnai.gov.vn

8. Nhiệm vụ được phân công:

a. Giúp Giám đốc Sở theo dõi, phụ trách các lĩnh vực:

- Hoạt động quản lý khoa học, quản lý khoa học và công nghệ cơ sở.

- Tham gia thành viên Hội đồng Biên tập Bản tin Thông tin KH&CN.

b. Tham gia các Hội đồng và Ban Chỉ đạo theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

c. Phụ trách các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý Khoa học, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường - Chất lượng.

d. Theo dõi hoạt động liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ của các địa phương, gồm: huyện Định Quán, huyện Tân Phú, huyện Xuân Lộc.

 

 

4. Phó Giám đốc ĐOÀN TẤN ĐẠT

DOANTANDAT.jpg
1. Ngày sinh: 01/07/1964
2. Quê quán: Đồng Nai
3. Chức vụ:

    - Chính quyền: Phó Giám đốc Sở

    - Đảng: Đảng viên

4. Học vị: Cử nhân
5. Trình độ:
- Chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế, Công nghệ thông tin
- Ngoại ngữ: B Anh văn
- Tin học: Đại học

6. Điện thoại liên lạc:

     - Cơ quan: 0251.3822297 - 8288

7. Email: datdt@dongnai.gov.vn

8. Nhiệm vụ được phân công:  

a. Giúp Giám đốc Sở theo dõi, phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác hành chính quản trị, văn thư, lưu trữ; công tác cải cách hành chính, công tác pháp chế, triển khai, chuyển giao ứng dụng Tiến bộ khoa học công nghệ.

- Tham gia thành viên Hội đồng Biên tập Bản tin Thông tin KH&CN.

b. Tham gia các Hội đồng và Ban Chỉ đạo theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

c. Phụ trách các phòng, đơn vị: Văn phòng Sở (đối với công tác hành chính), Phòng Thanh tra (đối với công tác kiểm soát TTHC, công tác pháp chế), Trung tâm Phát triển Phần mềm.

d. Theo dõi hoạt động liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ của các địa phương, gồm: huyện Long Thành, thị xã Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ.